ALS U NIET TEVREDEN BENT…

Stel het aan de orde

Het kan voorkomen, dat u vindt dat medewerkers van de Mutsaersstichting, Hoeve de Kaolder, Zorgokee, Hai-5, Buro Maks of Grijp het Leven u niet goed helpen of u niet correct bejegenen. Of u vindt dat de hulp aan u van deze organisaties niet goed georganiseerd is. In deze folder vindt u informatie over hoe u uw onvrede kunt uiten, de klachtenfunctionaris kunt raadplegen of uw klacht bij de Klachtencommissie kunt indienen.

Bespreek uw onvrede altijd eerst met uw eigen hulpverlener of begeleider. Uw hulpverlener of begeleider stelt het op prijs om als eerste van u te horen dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u geholpen wordt, over de bejegening of over de ingeslagen weg in het traject van de hulpverlening. Dan kunt u mogelijk direct al het probleem oplossen waar het is ontstaan. Zo nodig kan het gesprek plaatsvinden in het bijzijn van de leidinggevende van de hulpverlener of begeleider.

Wanneer u niet weet met wie u het beste uw onvrede kunt bespreken, legt u dit dan voor aan iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld de cliëntenvertrouwenspersoon. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt u vinden via deze link: Vertrouwenspersoon

Het staat u echter vrij om direct een formele klacht in te dienen zonder het eerst met uw hulpverlener te bespreken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of -handelingen door een hulpverlener zijn in alle gevallen ontoelaatbaar. Wanneer zich een klacht op dit thema voordoet, hanteren wij afhankelijk van de aard van de klacht een speciale procedure.

In geval van klachten in het kader van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) is een aparte Wvggz-klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is van toepassing op cliënten die op basis van de Wvggz behandeld worden en is te vinden op de website van de Mutsaersstichting.

 

Hoe verloopt de klachtbehandeling

Leidt een gesprek met de medewerker voor u niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris of de Klachtencommissie. Dit is afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt. Het secretariaat van de Klachtencommissie kan u adviseren over uw mogelijkheden.

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klachtenfunctionaris of de Klachtencommissie.

Telefoonnummer:         077-3217480

e-mailadres:                 klachtencommissie@mutsaersstichting.nl

U beschrijft uw klacht op een klachtformulier, dat u kunt downloaden vanaf de website. De link hiervoor is: Klachten – Mutsaers (mutsaersstichting.nl). Zowel voor de klachtenfunctionaris als de Klachtencommissie is er een apart formulier.

Een laatste mogelijkheid is om uw klacht per brief in te dienen.

Maakt u gebruik van het klachtformulier of dient u uw klacht per brief in, dan mag u deze, voorzien van een handtekening, in een gesloten envelop sturen naar:

Klachtenfunctionaris

Postbus 242

5900 AE Venlo

Of

Klachtencommissie

Postbus 242

5900 AE Venlo

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u opvragen bij het secretariaat van de Klachtencommissie. In deze regeling staan de ‘spelregels’ voor de behandeling van uw klacht uitgebreider beschreven dan in deze folder.

Hoe u dat doet leest u in de folder “Als u niet tevreden bent” . U kunt ook het Klachtenformulier voor de klachtenfunctionaris of het klachtformulier voor de klachtencommissie Mutsaersstichting sturen naar:

postbus 242

5900 AE Venlo

Wilt u meer informatie over het verloop van de klachtenprocedure dan verwijzen wij u graag naar de klachtenregeling voor cliënten

Privacyverklaring Grijp

Uw privacy is voor Grijp, het leven van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Grijp, het leven en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

Download hier ons Privacy regelement